Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Versie mei 2018

 

1.     Algemeen
Degene die met Efficienz een overeenkomst voor een training of coaching of workshop aangaat, wordt Opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Efficienz sluit met opdrachtgever.

2.     Kwaliteit
Efficienz verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Efficienz

3.  Organisatie & Werkwijze
Alle trainingen en individuele coachgesprekken worden uitgevoerd door Beeuwkje Jager, eigenaar van Efficienz. Indien nodig en altijd na overleg met Opdrachtgever, kan Efficienz besluiten om collega trainers in te zetten om een (deel) van de training te verzorgen. Lesruimte en een spreekkamer wordt door Opdrachtgever ter beschikbaar gesteld. De trainingsruimte/spreekkamer is afsluitbaar, heeft daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over en is voorzien van computer waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in te loggen in eigen werkomgeving van de medewerker.

3.     Privacy
Efficienz verplicht zich om alle informatie van deelnemers en opdrachtgevers en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als trainer of coach ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Efficienz zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Daartoe is een aparte privacyverklaring opgesteld.

4    Uitvoering
Efficienz start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte.

De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.

5.     Prijzen
Standaard zijn bij de trainingsprijs inbegrepen: trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, voorbereiding en coördinatie. Het tarief is exclusief reiskosten à 0,30 cent per km en eventuele gemaakte parkeerkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en zullen inclusief 21% BTW worden gefactureerd.  Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief of een pakketprijs. Lesruimte of gespreksruimtes t.b.v. training en coaching wordt door Opdrachtgever ter beschikbaar gesteld.

6.     Facturering en Betaling
Efficienz factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag direct na aanvang van de training.

Bij individuele coaching wordt de factuur achteraf verstuurd. Efficienz hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op­ drachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso­ kosten’. Indien Efficienz echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Facturen worden digitaal verstuurd naar Opdrachtgever

7.     Resultaten
De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.

8.     Annulering
I.         Annulering van een trainingsgroep:
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail: info@efficienz.nl

In geval van annulering is Opdrachtgever aan Efficienz een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
• Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
• Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
• Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs,
• Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
• Bij uitval van een deelnemer voor aanvang van het traject mag vervanging worden gezocht. Een voorwaarde hierbij is dat de deelnemer in dezelfde functie of doelgroep valt als de andere deelnemers van de groep.

II.         Annulering van individuele gesprekken volgend op een plenaire training en behorend bij een trainingstraject:
• Individuele gesprekken worden tijdens de plenaire training of vooraf met alle deelnemers direct ingepland voor het gehele traject.
• Deze afspraken staan vast en zijn bindend.
• Data en tijden zijn onderling te ruilen en alleen vooraf in overleg met Efficienz via info@efficienz.nl.
• Bij een uitzonderlijke situatie van overmacht kan (alleen) Efficienz besluiten om een gesprek op een later moment opnieuw in te plannen.

III.         Annulering van individuele coachgesprekken:
Gemaakte afspraken die binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd of niet worden nakomen, worden 100% gefactureerd bij Opdrachtgever.

9.     Overmacht
Bij situaties van overmacht waardoor een training of coachafspraak niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen of werkafspraken voortvloeiende uit situaties van overmacht.

10.     Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Efficienz.  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Efficienz in staat is adequaat te reageren.

11.     Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Efficienz in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Efficienz.

12.     Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van de door de deelnemer geleerde in de training of coaching.

13.     Het Nederlands recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle punten niet genoemd in deze overeenkomst

 


logo-content

033 455 24 10  info@efficienz.nl